Driestar College

Driestar College

Missie en visie

Taak

In het visiedocument ‘Een christelijke leerleefgemeenschap’ heeft het Driestar College haar missie en visie weergegeven. Het houdt in dat de school christelijk onderwijs verzorgt voor jongeren uit reformatorische gezinnen. Deze leerlingen worden begeleid naar werk of naar het behalen van een diploma voortgezet onderwijs. Uiteindelijk willen we leerlingen intellectueel, sociaal en cultureel vormen, zodat ze toegerust zijn om hun plaats in gezin, kerk en maatschappij in te nemen. De school wil daarbij fungeren als een veilige haven, waar vanuit de ontwikkeling van de leerlingen kan plaats vinden.

Missie en visie

Het doel van ons onderwijs, dat wij beogen, is treffend verwoord in een tweetal Bijbelteksten. In Psalm 78:7 staat: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’ In 1 Johannes 3:23 lezen we: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben.’ Voor het verstaan van onze missie en doel is het belangrijk om te beseffen dat voor iedereen wedergeboorte, geloof en bekering nodig zijn. Alleen zo kan, door de vernieuwende werking van Gods Geest, Christus gestalte krijgen in het leven. Dan leren we uit overtuiging met hoofd, hart en handen God en de naasten te dienen. Dankzij Gods genade in Jezus Christus is er opvoeding, onderwijs en vorming in christelijke zin mogelijk.

Bijbel bron en norm

De Bijbel is bron en norm van ons onderwijs en onze opvoeding. Dat betekent dat we het doorgeven van Gods Woord en het overdragen van cultuur als de kern van ons onderwijs beschouwen. Daarom willen we leerlingen kennis bijbrengen van de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de algemene en christelijke cultuurgeschiedenis.

Christelijke levenshouding

We zien het als onze opdracht om leerlingen op te voeden in de vreze des Heeren om straks  persoonlijk en in maatschappelijke verbanden God te kunnen dienen. En tevens om dienstbaar te kunnen zijn aan de naaste en de schepping. Daarbij willen we leerlingen leren verantwoording af te leggen van hun christelijke levensovertuiging en over hun relatie met de medemens en de schepping. Om die reden is het bijbrengen van een christelijke levenshouding van groot belang. Deze christelijke levenshouding wordt gekenmerkt door liefde, respect en een open oog voor de naaste. Vanuit deze grondhouding wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en competenties van leerlingen. Het is onze overtuiging dat kennisoverdracht, kennismaking en persoonlijke ontwikkeling de basisvoorwaarden zijn voor deelname aan de veelkleurige samenleving.

Sturing en begeleiding

Uitgaande van het Bijbelse mensbeeld beseffen we dat wij totaal verdorven zijn door de zondeval en alleen uit genade en door de werking van Gods Geest tot het geloof in de Heere Jezus gebracht kunnen worden. Daarom vinden we dat jonge mensen sturing, structuur en begeleiding nodig hebben op weg naar de volwassenheid. De begeleiding op het Driestar College is er op gericht dat leerlingen naarmate ze ouder worden, leren om steeds meer zelfstandig keuzes voor het aangezicht van de Heere te maken.

Samenleving

Het onderwijs bij het Driestar College sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze ontwikkelingen worden kritisch beoordeeld op grond van Bijbelse waarden. Op onze school willen wij leerlingen leren hun standpunt te bepalen en dat authentiek uit te dragen in een steeds verder seculariserende en individualiserende samenleving. We denken bijvoorbeeld aan de bekwaamheid om met ethische vraagstukken om te gaan en het vermogen hierover te communiceren.

Multiculturele samenleving

Onze huidige samenleving is een multiculturele samenleving. Er moet een brug geslagen worden naar de cultuur en leefwijze van allochtone medelanders en andere bevolkingsgroepen. Leerlingen zullen dus allereerst kennis moeten verwerven van de veelkleurige samenleving waarvan zij deel uitmaken en waarin zij een taak te vervullen krijgen. Op het Driestar College wordt bij de vakken godsdienst, maatschappijleer en aardrijkskunde aandacht besteed aan de levensovertuiging, cultuur en leefwijze van allochtone bevolkingsgroepen. Het doel is het wederzijds respect en de verantwoordelijkheid voor de samenleving te bevorderen.

Ontwikkelen en verbeteren

Het Driestar College ziet het als zijn taak het onderwijs voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Het gaat daarbij om de vraag hoe leerlingen zo
effectief mogelijk kunnen worden ondersteund in hun leerproces. Maar ook hoe de relatie tussen het Driestar College enerzijds en de maatschappij inclusief andere onderwijsinstellingen anderzijds geoptimaliseerd kan worden.

Zorg

Het Driestar College ziet het als haar Bijbelse opdracht om, waar mogelijk, leerlingen met extra zorgvragen ondersteuning te bieden. We denken dan aan leerlingen die hulp nodig hebben op sociaal emotioneel, gedragsmatig, fysiek of cognitief gebied. Die ondersteuning is erop gericht de onderwijsbelemmeringen zoveel als mogelijk is op te heffen. Voor leerlingen met een geïndiceerde zorg zet de school trajecten uit met ondersteuning vanuit expertisecentra.