Driestar College

Driestar College

Grondslag

Grondslag

Het Driestar College wil zich baseren op de Bijbel als het Woord van God. Daarnaast onderschrijven we de Drie Formulieren van Enigheid, te weten

  • de Heidelbergse Catechismus;
  • de Nederlandse Geloofdsbelijdenis en
  • de Dordtse Leerregels

als specifieke samenvattingen van de kernwaarheden van de Heilige Schrift.
 

Uitwerking grondslag

Bij al ons handelen willen we de absolute waarden en normen vanuit de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften erkennen. Van alle medewerkers en leerlingen verwachten wij een aan Gods Woord genormeerde houding. Dat betekent onder meer dat gezagsverhoudingen erkend worden. Ook dat er een respectvol omgaan met elkaar plaatsvindt. Alle personeelsleden hebben een belangrijke taak bij het uitdragen van de identiteit. In deze zin zijn alle personeelsleden identificatiefiguren. 
in onze visie zijn de leerlingen unieke schepselen van God. Iedere leerling heeft als schepsel gaven ontvangen. Het is onze taak om deze gaven te ontwikkelen. Daarbij houdt de school rekening met verschillen tussen leerlingen.

Onderwijs en doopbelofte

De leerlingen hebben bij de Heilige Doop het teken en zegel van het genadeverbond ontvangen. Ouders vertrouwen een deel van de opvoeding en het onderwijs toe aan de school. Wij hebben de taak dit onderwijs in de lijn van de doopbelofte voort te zetten. Dat betekent dat in het onderwijs de oproep tot geloof en bekering moet doorklinken. Tevens moet erop gewezen worden dat de Heere recht op ons hele leven heeft. Het onderwijs dat we geven staat in het perspectief van de eeuwigheid.

Grondslag en aanmelding

Ouders/ verzorgers van leerlingen dienen te behoren tot bij 'Positie van de school' genoemde kerkgenootschappen. Bij aanmelding wordt gevraagd de grondslag van de school te onderschrijven.