Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Gids / Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid op school

Veiligheid op school

Onze doelstelling is dat alle leerlingen zich op school veilig voelen. Voor een veilig gevoel is het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Dat er geen bedreigingen om je heen zijn zoals  gepest, uitgescholden, gediscrimineerd of zelfs bedreigd worden. We streven naar een leefklimaat van veiligheid en geborgenheid. Daar werken we met elkaar aan: door elkaar te respecteren, door openheid en geborgenheid te bieden, door een duidelijke en eerlijke communicatie tussen school en thuis.  

Anti-pestprotocol

Mentoren besteden aandacht aan wat pesten in persoonlijke situaties voor gevolgen kan hebben. De anti-pestcoördinator (Mw. F. de Boer, bof@driestarcollege.nl) is na de mentor aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Ook wordt zij ingeschakeld rondom de aanpak van pesten en de uitvoering en ontwikkeling van bijbehorend beleid. Het anti-pestprotocol vindt u terug bij downloads.

Controle op wapenbezit

Controle op wapenbezit

Het is verboden in het schoolgebouw of op het terrein van de school wapens, zoals die omschreven worden in de hiervoor geldende wetgeving, in bezit te hebben. Indien nodig kan aan leerlingen worden gevraagd de inhoud van jassen, (fiets-)tassen of de opbergruimte onder scooterzadels te tonen. Wanneer wapens worden aangetroffen, zal de school de ouders informeren. In aanvulling hierop heeft de school het recht een passende sanctie toe te passen. 

Melden van incidenten

Het melden van incidenten

Incidenten melden

Er is sprake van een incident wanneer een medewerker of een leerling zich persoonlijk bedreigd voelt. Dat kan zowel psychisch als fysiek zijn. Het is ook aan de orde als iemand op school zich gekrenkt of aangetast voelt door woorden of daden van een collega of leerling.

Soorten incidenten

De volgende soorten incidenten kunnen zich voor doen:

•  fysiek geweld (vechtpartijen, slaan, schoppen);
•  verbaal geweld (schelden, intimideren, ook via de e-mail) ;
•  discriminatie (racistische opmerkingen, tekens ed.) ;
•  seksuele intimidatie.

Wanneer zich een dergelijk incident voordoet, kan hiervan door elke medewerker en leerling van het Driestar College melding worden gemaakt bij de betreffende afdelingsleider of contactpersoon. Naar aanleiding van het ingevulde meldingsformulier kunnen passende maatregelen genomen worden.

Klachtenprocedure voor ouders

Het kan voorkomen dat ouders problemen niet in goed overleg met een aan de school verbonden functionaris kunnen oplossen. In dat geval kan de klacht behandeld worden volgens de klachtenprocedure. De klachtenregeling houdt in dat allereerst door betrokkenen naar een oplossing gezocht moet worden. Als dit niet lukt, wordt de klacht volgens de regeling afgehandeld. Voor klachten die het onderwijs betreffen kunt u terecht bij de Inspectie van het Onderwijs, telefoon: 0800-8051.

Voor klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminerend gedrag kunnen ouders terecht bij de vertrouwensinspecteur, telefoon: 0900-111 31 11.

Klachtenprocedure voor medewerkers en leerlingen

Evenals ouders hebben (ex)-leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers of anderen die deel uit maken van de scholengemeenschap de mogelijkheid om hun klachten te uiten. De klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Allereerst zal geprobeerd worden de klacht in onderling overleg af te handelen. Als dat niet lukt of niet mogelijk is, kan men zich beroepen op het College van Bestuur. Wanneer ook dit zonder resultaat blijft, kan men zich wenden tot de klachtencommissie. Bij voorkeur na overleg met een van de vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie reformatorisch onderwijs

Juridisch: Mr. J. Wolterink, Moerkapelle

Onderwijskundig: Dr. G. van der Hoek, Krimpen a/d IJssel

Sociaal-medisch: Mevrouw drs. M. Stip, H.J. Ambacht

Ambtelijk secretaris: Mr. A. van der Veer MSc, tel. 0187-609011, e-mail avanderveer@kliksafe.nl

De klachtenprocedure vindt u bij downloads.