Driestar College

Driestar College

Kwaliteitsbewaking door de school zelf

Zelf meten

Los van het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs ziet de school het als zijn taak om regelmatig zelf te meten of de vereiste kwaliteit geleverd wordt. Of zelfs verbeterd kan worden. Daarbij gaat het om meerdere aspecten van het schoolleven. Het uitgangspunt is dat iedere afdeling of locatie zelf de zorg voor de kwaliteit oppakt. Daarnaast worden sommige aspecten van kwaliteitszorg centraal aangestuurd.

Leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken

Ieder jaar worden er leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken gehouden. Deze onderzoeken worden afgenomen onder de leerlingen van de derde klassen en hun ouders of verzorgers. De uitkomst hiervan laat zien waar leerlingen en ouders/ verzorgers tevreden over zijn en op welke onderdelen meer geïnvesteerd moet worden.

Zelfevaluatie

Ieder jaar verricht de medewerker kwaliteitszorg een onderzoek naar een domein van het inspectiekader. Dit kalenderjaar zal een onderzoek naar de soorten vorming worden gedaan. Visitaties en audits Het Driestar College neemt deel aan visitaties of audits. Die worden georganiseerd vanuit de kring van de scholen op reformatorische grondslag. Van iedere uitgevoerde audit of visitatie wordt een verslag gemaakt. Elk verslag bevat aanbevelingen. Naar aanleiding van deze aanbevelingen wordt de bezochte school uitgenodigd om indien nodig een verbeterplan samen te stellen.

Strategisch Beleidsplan

In het nieuw Strategisch Beleidsplan (2016-2020) richten wij ons als school op drie strategische doelen: christelijk burgerschap, uitdagend onderwijs op maat en professionalisering op maat. Deze thema’s worden op onze locatie uitgewerkt in meetbare en merkbare onderwijsdoelen.