Driestar College

Driestar College

Kwaliteitsbewaking door de inspectie van het onderwijs

Rol Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen voldoen aan de basiseisen van kwaliteit. Verder verwacht men dat scholen blijven streven naar het bereiken van een betere kwaliteit. Ook wordt erop toegezien dat scholen zich aan de wettelijke eisen houden. Tenslotte controleert men dat de scholen de beschikbare middelen doelmatig en rechtmatig besteden. Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een risico-analyse. Als deze analyse gunstig uitvalt, krijgt een school het vertrouwen van de Onderwijsinspectie. Die school krijgt dan een zogenaamd basisarrangement. Al jaren heeft onze locatie een basisarrangement gekregen.

Website en contact

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op haar website gegevens van alle scholen. Via www.onderwijsinspectie.nl zijn de meerjarenopbrengsten over drie cursusjaren en de jaarlijkse opbrengstenkaarten van iedere school in te zien. De Inspectie van het Onderwijs kan telefonisch benaderd worden via het telefoonnummer 088 - 66 96 000 of door het invullen van een contact- formulier op internet.