Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Gids / Kwaliteit

Kwaliteit van het onderwijs

Door- en uitstroomgegevens

Door- en uitstroomgegevens

Kwaliteit

Het Driestar College wil een goede school zijn en blijven. Daarmee bedoelen wij: •  een school waar goed onderwijs en een brede vorming gegeven worden •  een school waar de leerlingen naar hun talenten goede prestaties leveren •  een school waar alle betrokkenen zich veilig voelen en zich betrokken weten. Kortom: de school streeft naar een hoog niveau van kwaliteit en dan kwaliteit in de brede zin van het woord. Sommige vormen van kwaliteit zijn makkelijk te meten. Dat geldt voor de cijfermatige gegevens. Andere vormen van kwaliteit zijn moeilijk of niet meetbaar. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Of de kennismaking met de culturele traditie van onze gezindte. Of de voorbereiding om als christen een plaats in te nemen in de samenleving. Juist deze aspecten achten wij in het vormingsproces van leerlingen van groot belang. Daarom wil de school vanuit haar identiteit ook bewust werk maken van deze doelen voor houding en vorming.

Doorstroomgegevens onderbouw  

Het is van belang dat iedere leerling zonder vertraging de school doorloopt. Hieronder staan de doorstroomgegevens van de onderbouwleerlingen van alle afdelingen. Het gaat om het percentage leerlingen wat zonder te blijven zitten instroomt in een derde klas. De grafiek maakt ook een vergelijking met het landelijke gemiddelde mogelijk.

Doorstroomgegevens bovenbouw

De volgende grafiek laat zien welk percentage leerlingen zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. Het gaat dan om de leerlingen die zonder te doubleren een diploma halen.

Slaagpercentage

In de hieronder staande grafiek kunt u de slagingspercentages zien vanaf 2012 t/m 2015.  Definitieve slagingspercentage 2015-2016 nog niet bekend.

Vervolgopleidingen oud-leerlingen

Leerlingen stromen na het behalen van hun diploma op het Driestar College door naar andere vormen van onderwijs. In onderstaand overzicht is te zien waar de leerlingen van het cursusjaar 2012-2013 naar toe gingen.

Vensters voor verantwoording

De gegevens van de prestaties van de leerlingen op het  Driestar College zijn onder  meer in te zien via de website  www.scholenopdekaart.nl.

Kwaliteitsbewaking door de inspectie

Kwaliteitsbewaking door de inspectie van het onderwijs

Rol Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen voldoen aan de basiseisen van kwaliteit. Verder verwacht men dat scholen blijven streven naar het bereiken van een betere kwaliteit. Ook wordt erop toegezien dat scholen zich aan de wettelijke eisen houden. Tenslotte controleert men dat de scholen de beschikbare middelen doelmatig en rechtmatig besteden. Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een risico-analyse. Als deze analyse gunstig uitvalt, krijgt een school het vertrouwen van de Onderwijsinspectie. Die school krijgt dan een zogenaamd basisarrangement. Al jaren heeft onze locatie een basisarrangement gekregen.

Website en contact

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op haar website gegevens van alle scholen. Via www.onderwijsinspectie.nl zijn de meerjarenopbrengsten over drie cursusjaren en de jaarlijkse opbrengstenkaarten van iedere school in te zien. De Inspectie van het Onderwijs kan telefonisch benaderd worden via het telefoonnummer 088 - 66 96 000 of door het invullen van een contact- formulier op internet.

Kwaliteitsbewaking door de school zelf

Kwaliteitsbewaking door de school zelf

Zelf meten

Los van het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs ziet de school het als zijn taak om regelmatig zelf te meten of de vereiste kwaliteit geleverd wordt. Of zelfs verbeterd kan worden. Daarbij gaat het om meerdere aspecten van het schoolleven. Het uitgangspunt is dat iedere afdeling of locatie zelf de zorg voor de kwaliteit oppakt. Daarnaast worden sommige aspecten van kwaliteitszorg centraal aangestuurd.

Leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken

Ieder jaar worden er leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken gehouden. Deze onderzoeken worden afgenomen onder de leerlingen van de derde klassen en hun ouders of verzorgers. De uitkomst hiervan laat zien waar leerlingen en ouders/ verzorgers tevreden over zijn en op welke onderdelen meer geïnvesteerd moet worden.

Zelfevaluatie

Ieder jaar verricht de medewerker kwaliteitszorg een onderzoek naar een domein van het inspectiekader. Dit kalenderjaar zal een onderzoek naar de soorten vorming worden gedaan. Visitaties en audits Het Driestar College neemt deel aan visitaties of audits. Die worden georganiseerd vanuit de kring van de scholen op reformatorische grondslag. Van iedere uitgevoerde audit of visitatie wordt een verslag gemaakt. Elk verslag bevat aanbevelingen. Naar aanleiding van deze aanbevelingen wordt de bezochte school uitgenodigd om indien nodig een verbeterplan samen te stellen.

Strategisch Beleidsplan

In het nieuw Strategisch Beleidsplan (2016-2020) richten wij ons als school op drie strategische doelen: christelijk burgerschap, uitdagend onderwijs op maat en professionalisering op maat. Deze thema’s worden op onze locatie uitgewerkt in meetbare en merkbare onderwijsdoelen.