Driestar College

Driestar College

Te laat komen en verzuim

De lestijden

In het overzicht zijn de dagelijkse lestijden weergegeven:

Les 1 08.10 - 09.00 uur

Les 2 09.00 - 09.50 uur

Pauze 09.50 - 10.10 uur

Les 3 10.10 - 11.00 uur

Les 4 11.00 - 11.50 uur

Eetpauze 11.50 - 12.05 uur

Pauze 12.05 - 12.20 uur

Les 5 12.20 - 13.10 uur

Les 6 13.10 - 14.00 uur

Pauze 14.00 - 14.10 uur

Les 7 14.10 - 15.00 uur

Les 8 15.00 - 15.50 uur1

  1. Beschikbaar zijn voor school: 08.00 - 16.30 uur 
  2.  In verband met begeleidingsafspraken met de mentor of ondersteunende lessen en terugkomregelingen moet er rekening mee gehouden worden dat een schooldag tot 16.30 uur kan duren. Voor dit tijdstip kan een leerling dus geen verplichtingen aangaan!

 

Onderwijstijd

In de praktijk van het dagelijks schoolleven is het door vele oorzaken (bijscholing, bijzonder verlof, vergaderingen, ziekte, enz.) mogelijk dat er lessen uitvallen. Richtlijnen van het Ministerie geven aan op welke onderwijstijd leerlingen recht hebben. Onze school voldoet aan deze richtlijnen. Bij downloads vindt u de lessentabellen.

Absentmeldingen

Indien een leerling door ziekte of om andere redenen niet in staat is de lessen bij te wonen, moet de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling hem/haar telefonisch of via de website absent melden. Dit dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 09.00 uur ‘s morgens te gebeuren. Indien een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Op de eerste dag na de ziekmelding waarop uw zoon of dochter weer naar school komt, verwachten wij van u dat u dit telefonisch doorgeeft of via de website. Het briefje voor een verlofaanvraag is via de website te downloaden. 

Luxe verzuim

Overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven wij geen vrij voor bijvoorbeeld:

•  Eerder vertrek naar een vakantieadres
•  Goedkope vakanties buiten het seizoen
•  Verlenging van vakanties in het weekeinde
•  Bezoek van beurzen of braderieën
• Lange jeugdweekenden etc.
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100 per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Er is één uitzondering, waarbij extra vrij gegeven mag worden. Dat is wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie op vakantie kan. In dat geval mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Een aanvraag hiervoor moet minstens zes weken van tevoren zijn ingediend bij de school. Onder luxe verzuim vallen niet de verzoeken om verlof voor huwelijken, jubilea, etc.

Ziekmelding tijdens schooldag

Indien een leerling tijdens een schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider van zijn/haar jaarlaag. Deze beoordeelt of de leerling naar huis mag. Bij het verlenen van toestemming wordt altijd eerst contact met thuis opgenomen, zodat u altijd op de hoogte bent van het feit dat uw zoon of dochter naar huis komt. Via de website is voor de ouders en verzorgers ook het absentie/ te laat overzicht van de eigen kinderen in te zien.

Lessen lichamelijke opvoeding

Indien een leerling de lessen lichamelijke opvoeding niet kan volgen, wordt in overleg met de vakdocent en de afdelingsleider (zie 8.1) bepaald welke vervangende opdracht(en) de leerling tijdens deze lessen moet verrichten.

Te laat komen

De school publiceert op het ouderweb aan het begin van het schooljaar een verzuiminformatiekaart. In dit protocol wordt ook gesproken over Halt. Informatie over Halt: www.halt.nl.