Driestar College

Driestar College

Schoolkosten

Schoolboeken

De school stelt de schoolboeken en het voor dat schooljaar noodzakelijke lesmateriaal ter beschikking. Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school. De leerlingen zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met de uitgedeelde leermiddelen. De boeken moeten gekaft en goed onderhouden worden. In de boeken mag niet geschreven worden. Aan het eind van het schooljaar moeten alle boeken (met uitzondering van werkboeken, tenzij anders is aangegeven) worden ingeleverd. Als de boeken niet op tijd of niet in goede staat worden ingeleverd, heeft de school het recht de schade te verhalen op de ouder(s)/verzorger(s).

ANBI-status

Het Driestar College heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de school een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Instellingen met een ANBI-status moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze informatie kunt u vinden op onze website onder http://www.driestarcollege.nl/Algemeen/Over_ons/ANBI-status.

Digitale facturatie en betalen via i-DEAL

Facturen voor schoolkosten worden digitaal verstuurd. Bij het factureren van de schoolkosten ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met een link naar het ouderportaal waar de opgestelde factuur voor u klaar staat.

Schoolkosten

Algemeen
Het Driestar College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze gedragscode heeft tot doel ervoor te zorgen dat de kosten voor de ouders transparant zijn. Daarnaast is er de verplichting de kosten voor de ouders zoveel als mogelijk is te beperken.

Schoolkosten voor ouders: lesmaterialen
Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Deze materialen komen voor kosten van de ouder(s)/verzorger(s):

• atlassen, rekenmachines, woordenboeken, oortelefoontje etc. worden door ouders zelf aangeschaft en betaald;
•  andere lesmaterialen worden door de school aangeschaft en bij de ouders in rekening gebracht. Dan gaat het om: schoolagenda, schoolpas met printtegoed, tekenpakket, gymshirt en kleding en gereedschap voor de praktijklessen bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo.

Mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) vallen ook in deze categorie. Een deel van de kosten hiervan wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s).

Reiskosten

Ten behoeve van ouders die voor hoge reiskosten staan voor hun op het Driestar College schoolgaande kind(eren) is de mogelijkheid geopend een tegemoetkoming in de reiskosten te ontvangen. Voor nadere informatie of een aanvraagformulier kan men zich wenden tot de administratie. Aanvragen moeten worden ingediend vóór  1 december 2017.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij de vrijwillige ouderbijdrage gaat het om een gezinsbijdrage. De inkomsten hiervan worden besteed aan het dekken van kosten, die gemaakt worden voor identiteitsgebonden onderwijs en voor het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs. Deze bijdrage wordt, in combinatie met evt. de kluishuur, in najaar 2018 geïnd. Zoals de naam al aangeeft, heeft de gezinsbijdrage een vrijwillig karakter.

Overige kosten

Daarnaast worden er in de verschillende leerjaren activiteiten ontwikkeld, waarvan de kosten worden betaald door de ouders. Gedacht kan worden aan excursieweken, activiteitenweken, werkweken etc. Ook de kosten voor een fotojaarboek in de examenklassen vallen hieronder. Van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad is voor de schoolkosten instemming verkregen. Voor een overzicht van de schoolkosten per afdeling en leerjaar, zie de tabel (klik daarvoor 'Overzicht schoolkosten tabel' open).

Studiekas

De totale kosten die in rekening worden gebracht mogen voor ouders nooit een belemmering zijn voor aanmelding aan onze school. In het geval dat deze kosten een gezin voor problemen stellen, kan men een (vertrouwelijk) beroep doen op de studiekas door een kort verzoek dienaangaande te richten aan de schoolleiding.

Kosten onderzoeken

Van mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) kunnen 50 % van de kosten hiervan, met een maximum van  € 250 per onderzoek, door de school worden betaald. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). In het geval van dyslexie- en dyscalculietesten draagt de school alleen bij in de kosten als de test door de school zelf geadviseerd wordt of als op grond van een door de ouders aangevraagde test daadwerkelijk een dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven wordt.

Sponsoring

De regels voor sponsoring vindt u bij downloads.