Driestar College

Driestar College

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten voor schade, waarvoor de school wettelijk aansprakelijk is. In deze verzekering is ook de aansprakelijkheid opgenomen van leerlingen voor schade tijdens excursieweken, werkweken, stages, leerwerktrajecten en werkoriëntatieopdrachten. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets etc., valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen, die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. We willen hierbij wijzen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. 

1.  Verwijtbare fout

Allereerst is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee verplicht tot schadevergoeding als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of degene die voor de school optreedt) moet dan tekort geschoten zijn in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade geleden wordt, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid door de school. Bijvoorbeeld door schade aan brillen tijdens de gymnastiekles. Deze schade valt niet onder de verzekering en wordt door de school niet vergoed.

2. Onrechtmatig gedrag

In de tweede plaats is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Jongeren vanaf veertien jaar zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Voor leerlingen jonger dan veertien jaar zijn de ouders verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of bij andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar allereerst zelf (of zijn ouders) voor verantwoordelijk.

c. Annuleringsverzekering

Voor georganiseerde buitenschoolse activiteiten heeft de school geen annuleringsverzekering afgesloten. Als leerlingen wegens omstandigheden niet deel kunnen nemen aan geplande activiteiten worden de reeds door de school betaalde kosten bij de ouders in rekening gebracht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor wel of niet een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor het in rekening brengen van de kosten, in het geval een leerling zich om welke reden dan ook terugtrekt van deelname aan een excursie of werkweek, hanteren wij de regels conform de ANVRreis- en boekingsvoorwaarden:

-  bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  35 % van de reissom;
 -  bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40 % van de reissom;
-  bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  50 % van de reissom;
-  bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  75 % van de reissom;
-  bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag:  90 % van de reissom;
-  bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De locatiedirecteur bepaalt in concrete situaties of deze regeling van toepassing dan wel dat zich een bijzonder geval voordoet.