Driestar College

Driestar College

Dagelijkse organisatie, tijden, kosten

Aan het begin van het schooljaar

Aan het begin van het schooljaar

Burgerservicenummer

In het kader van de wet Onderwijs worden scholen voor voortgezet onderwijs verplicht om burgerservicenummers van al hun leerlingen op te nemen in de leerlingadministratie.

Foto’s

Aan het begin van het cursusjaar worden van alle leerlingen portret- en klassenfoto’s gemaakt. Van de examenklasleerlingen wordt aan het eind van hun schoolperiode een groepsfoto gemaakt. Er is geen verplichting de foto’s af te nemen.

Agenda’s

Deze wordt op de eerste lesdag uitgereikt. Gebruik daarvan is verplicht. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij geen teksten en illustraties die in strijd zijn met de uitgangspunten van de school aan deze agenda toevoegen. 

De dagelijkse organisatie

Dagelijkse organisatie

Lestijden m.i.v. 2019-2020

Dagopening08.10-08.20 uur
les 108.20-09.05 uur
les 209.05-09.50 uur
pauze09.50-10.10 uur
les 310.10-10.55 uur
les 410.55-11.40 uur
eten in de klas11.40-11.55 uur
pauze11.55-12.10 uur
les 512.10-12.55 uur
les 612.55-13.40 uur
pauze13.40-13.55 uur
les 713.55-14.40 uur
les 814.40-15.25 uur
les 915.25-16.10 uur

 

Dag- en weekopeningen

Aan het begin van een nieuwe werkweek wordt in de aula’s de gezamenlijke weekopeningen gehouden. Op de andere dagen van de week wordt bij het begin van de lessen de dag in het lokaal geopend met Bijbellezing, gebed en het zingen van een psalm. Alle leerlingen doen hier aan mee. Daarom is het verplicht om iedere dag een Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling met daarin de berijmde psalmen bij zich te hebben.

Telefoonketen

Aan het begin van het schooljaar wordt door de mentor in overleg met de klas een telefoonketen samengesteld.

Roosterwijzigingen

Wijzigingen in het rooster worden dagelijks via diverse monitoren in de hal van de school meegedeeld. Ook kunnen de leerlingen via de website (www.driestarcollege.nl/leerlingen/roosters) de wijzigingen thuis opvragen.

Kledingregels en taalgebruik

Van onze leerlingen verwachten wij dat zij zich zullen gedragen overeenkomstig de Bijbelse waarden en normen. Voor jongens geldt dat ze geen oorbel dragen en geen lang haar hebben. Meisjes dragen geen lange broek en zorgen ervoor dat de lengte van hun rok fatsoenlijk is. Voor zowel jongens als meisjes geldt dat ze geen piercings dragen. Ze hebben geen kleding met opdrukken, die in strijd zijn met de Bijbelse waarden en normen. Kleding van dubieuze merken wordt ook niet toegestaan. Leerlingen dragen ook geen vakantie- of sportkleding. Ook niet, als het warm weer is. In dat geval is een driekwartsbroek bij jongens wel toegestaan.

In het gebouw zijn voor meisjes voorzieningen getroffen, om zich om te kleden in verband met de kledingregels. Daarbij geldt dat de leerlinge zich bij aankomst direct omkleedt. Na het beëindigen van de lessen vertrekt de leerlinge na het omkleden zo spoedig mogelijk. Het bovengenoemde uitgangspunt geldt ook voor het taalgebruik. We verwachten van onze leerlingen dat ze niet vloeken en geen schuttingtaal of andere ongewenste krachttermen gebruiken.

Mobiele telefoons/geluidsdragers

De mobiele telefoon en/of geluidsdragers (MP3-speler, I-pod enz.) mogen op het schoolterrein en in de school niet gebruikt worden. De mobiele telefoon en/of de geluidsdrager dient uit te staan en in de tas of in een gehuurd kluisje opgeborgen te zijn. Indien aan deze afspraken niet voldaan wordt, wordt de mobiele telefoon en/of de geluidsdrager in bewaring genomen. Publicatie van (digitale) foto’s of film zonder toestemming van betrokkene(n) is eveneens niet toegestaan.

Gymlessen en waardevolle spullen

Leerlingen moeten waardevolle spullen tijdens de gymles in hun kluisje of tas doen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Kluisjes

De mogelijkheid is aanwezig om voor het opbergen van kleding, helmen, waardevolle spullen e.d. een kluisje te huren. Het aantal kluisjes is beperkt en wordt bij volgorde van inschrijving verhuurd.

Rookvrije school

Onze school is een rookvrije school. Dit betekent dat er in de school, op het plein en in de directe omgeving van de school door niemand gerookt mag worden.

Te laat komen en verzuim

Te laat komen en verzuim

De lestijden

In het overzicht zijn de dagelijkse lestijden weergegeven:

Les 1 08.10 - 09.00 uur

Les 2 09.00 - 09.50 uur

Pauze 09.50 - 10.10 uur

Les 3 10.10 - 11.00 uur

Les 4 11.00 - 11.50 uur

Eetpauze 11.50 - 12.05 uur

Pauze 12.05 - 12.20 uur

Les 5 12.20 - 13.10 uur

Les 6 13.10 - 14.00 uur

Pauze 14.00 - 14.10 uur

Les 7 14.10 - 15.00 uur

Les 8 15.00 - 15.50 uur1

  1. Beschikbaar zijn voor school: 08.00 - 16.30 uur 
  2.  In verband met begeleidingsafspraken met de mentor of ondersteunende lessen en terugkomregelingen moet er rekening mee gehouden worden dat een schooldag tot 16.30 uur kan duren. Voor dit tijdstip kan een leerling dus geen verplichtingen aangaan!

 

Onderwijstijd

In de praktijk van het dagelijks schoolleven is het door vele oorzaken (bijscholing, bijzonder verlof, vergaderingen, ziekte, enz.) mogelijk dat er lessen uitvallen. Richtlijnen van het Ministerie geven aan op welke onderwijstijd leerlingen recht hebben. Onze school voldoet aan deze richtlijnen. Bij downloads vindt u de lessentabellen.

Absentmeldingen

Indien een leerling door ziekte of om andere redenen niet in staat is de lessen bij te wonen, moet de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling hem/haar telefonisch of via de website absent melden. Dit dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 09.00 uur ‘s morgens te gebeuren. Indien een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Op de eerste dag na de ziekmelding waarop uw zoon of dochter weer naar school komt, verwachten wij van u dat u dit telefonisch doorgeeft of via de website. Het briefje voor een verlofaanvraag is via de website te downloaden. 

Luxe verzuim

Overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven wij geen vrij voor bijvoorbeeld:

•  Eerder vertrek naar een vakantieadres
•  Goedkope vakanties buiten het seizoen
•  Verlenging van vakanties in het weekeinde
•  Bezoek van beurzen of braderieën
• Lange jeugdweekenden etc.
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100 per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Er is één uitzondering, waarbij extra vrij gegeven mag worden. Dat is wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie op vakantie kan. In dat geval mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Een aanvraag hiervoor moet minstens zes weken van tevoren zijn ingediend bij de school. Onder luxe verzuim vallen niet de verzoeken om verlof voor huwelijken, jubilea, etc.

Ziekmelding tijdens schooldag

Indien een leerling tijdens een schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider van zijn/haar jaarlaag. Deze beoordeelt of de leerling naar huis mag. Bij het verlenen van toestemming wordt altijd eerst contact met thuis opgenomen, zodat u altijd op de hoogte bent van het feit dat uw zoon of dochter naar huis komt. Via de website is voor de ouders en verzorgers ook het absentie/ te laat overzicht van de eigen kinderen in te zien.

Lessen lichamelijke opvoeding

Indien een leerling de lessen lichamelijke opvoeding niet kan volgen, wordt in overleg met de vakdocent en de afdelingsleider (zie 8.1) bepaald welke vervangende opdracht(en) de leerling tijdens deze lessen moet verrichten.

Te laat komen

De school publiceert op het ouderweb aan het begin van het schooljaar een verzuiminformatiekaart. In dit protocol wordt ook gesproken over Halt. Informatie over Halt: www.halt.nl.

Schoolkosten

Schoolkosten

Schoolboeken

De school stelt de schoolboeken en het voor dat schooljaar noodzakelijke lesmateriaal ter beschikking. Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school. De leerlingen zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met de uitgedeelde leermiddelen. De boeken moeten gekaft en goed onderhouden worden. In de boeken mag niet geschreven worden. Aan het eind van het schooljaar moeten alle boeken (met uitzondering van werkboeken, tenzij anders is aangegeven) worden ingeleverd. Als de boeken niet op tijd of niet in goede staat worden ingeleverd, heeft de school het recht de schade te verhalen op de ouder(s)/verzorger(s).

ANBI-status

Het Driestar College heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de school een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Instellingen met een ANBI-status moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze informatie kunt u vinden op onze website onder http://www.driestarcollege.nl/Algemeen/Over_ons/ANBI-status.

Digitale facturatie en betalen via i-DEAL

Facturen voor schoolkosten worden digitaal verstuurd. Bij het factureren van de schoolkosten ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met een link naar het ouderportaal waar de opgestelde factuur voor u klaar staat.

Schoolkosten

Algemeen
Het Driestar College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze gedragscode heeft tot doel ervoor te zorgen dat de kosten voor de ouders transparant zijn. Daarnaast is er de verplichting de kosten voor de ouders zoveel als mogelijk is te beperken.

Schoolkosten voor ouders: lesmaterialen
Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Deze materialen komen voor kosten van de ouder(s)/verzorger(s):

• atlassen, rekenmachines, woordenboeken, oortelefoontje etc. worden door ouders zelf aangeschaft en betaald;
•  andere lesmaterialen worden door de school aangeschaft en bij de ouders in rekening gebracht. Dan gaat het om: schoolagenda, schoolpas met printtegoed, tekenpakket, gymshirt en kleding en gereedschap voor de praktijklessen bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo.

Mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) vallen ook in deze categorie. Een deel van de kosten hiervan wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s).

Reiskosten

Ten behoeve van ouders die voor hoge reiskosten staan voor hun op het Driestar College schoolgaande kind(eren) is de mogelijkheid geopend een tegemoetkoming in de reiskosten te ontvangen. Voor nadere informatie of een aanvraagformulier kan men zich wenden tot de administratie. Aanvragen moeten worden ingediend vóór  1 december 2017.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij de vrijwillige ouderbijdrage gaat het om een gezinsbijdrage. De inkomsten hiervan worden besteed aan het dekken van kosten, die gemaakt worden voor identiteitsgebonden onderwijs en voor het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs. Deze bijdrage wordt, in combinatie met evt. de kluishuur, in najaar 2018 geïnd. Zoals de naam al aangeeft, heeft de gezinsbijdrage een vrijwillig karakter.

Overige kosten

Daarnaast worden er in de verschillende leerjaren activiteiten ontwikkeld, waarvan de kosten worden betaald door de ouders. Gedacht kan worden aan excursieweken, activiteitenweken, werkweken etc. Ook de kosten voor een fotojaarboek in de examenklassen vallen hieronder. Van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad is voor de schoolkosten instemming verkregen. Voor een overzicht van de schoolkosten per afdeling en leerjaar, zie de tabel (klik daarvoor 'Overzicht schoolkosten tabel' open).

Studiekas

De totale kosten die in rekening worden gebracht mogen voor ouders nooit een belemmering zijn voor aanmelding aan onze school. In het geval dat deze kosten een gezin voor problemen stellen, kan men een (vertrouwelijk) beroep doen op de studiekas door een kort verzoek dienaangaande te richten aan de schoolleiding.

Kosten onderzoeken

Van mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) kunnen 50 % van de kosten hiervan, met een maximum van  € 250 per onderzoek, door de school worden betaald. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). In het geval van dyslexie- en dyscalculietesten draagt de school alleen bij in de kosten als de test door de school zelf geadviseerd wordt of als op grond van een door de ouders aangevraagde test daadwerkelijk een dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven wordt.

Sponsoring

De regels voor sponsoring vindt u bij downloads.

Overzicht schoolkosten tabel
OmschrijvingKostenBijzonderheden
Schoolagenda€ 5,50 
Schoolpas inclusief printtegoed€ 4,50 
Kluishuur€ 10Alleen voor leerlingen met een kluis
Kluisborg€ 20Alleen voor leerlingen met een kluis
Gezinsbijdrage€ 10Maximaal € 30 per gezin
Tekenpakket€ 14Brugklas
Gymshirt€ 5Brugklas
Bouwbreed gereedschap, kleding€ 45Vmbo-3 gt
Belangstellingsonderzoek (facultatief)€ 120Havo, vwo
Christchurch (facultatief)€ 300Vmbo-3 gt
Niet lesgebonden en/of vakoverstijgende activiteiten (waaronder jaarlijkse schoolreis)€ 60Behalve klassen die een werkweek hebben en de examenklassen
Ckv-excursies€ 20Vmbo-3 gt
Werkweek€ 120Vmbo-3 gt
Projectdagen€ 75Lwoo-2
Examenreis€ 55Vmbo-4 gt 
Examentraining (facultatief)€ 96Vmbo-4 gt
Fotojaarboek examenklassen€ 8 

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten voor schade, waarvoor de school wettelijk aansprakelijk is. In deze verzekering is ook de aansprakelijkheid opgenomen van leerlingen voor schade tijdens excursieweken, werkweken, stages, leerwerktrajecten en werkoriëntatieopdrachten. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets etc., valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen, die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. We willen hierbij wijzen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. 

1.  Verwijtbare fout

Allereerst is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee verplicht tot schadevergoeding als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of degene die voor de school optreedt) moet dan tekort geschoten zijn in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade geleden wordt, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid door de school. Bijvoorbeeld door schade aan brillen tijdens de gymnastiekles. Deze schade valt niet onder de verzekering en wordt door de school niet vergoed.

2. Onrechtmatig gedrag

In de tweede plaats is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Jongeren vanaf veertien jaar zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Voor leerlingen jonger dan veertien jaar zijn de ouders verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of bij andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar allereerst zelf (of zijn ouders) voor verantwoordelijk.

c. Annuleringsverzekering

Voor georganiseerde buitenschoolse activiteiten heeft de school geen annuleringsverzekering afgesloten. Als leerlingen wegens omstandigheden niet deel kunnen nemen aan geplande activiteiten worden de reeds door de school betaalde kosten bij de ouders in rekening gebracht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor wel of niet een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor het in rekening brengen van de kosten, in het geval een leerling zich om welke reden dan ook terugtrekt van deelname aan een excursie of werkweek, hanteren wij de regels conform de ANVRreis- en boekingsvoorwaarden:

-  bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  35 % van de reissom;
 -  bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40 % van de reissom;
-  bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  50 % van de reissom;
-  bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  75 % van de reissom;
-  bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag:  90 % van de reissom;
-  bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De locatiedirecteur bepaalt in concrete situaties of deze regeling van toepassing dan wel dat zich een bijzonder geval voordoet.

 

Rapportage en toetsing

Rapportage en toetsing

Rapportage

De leerstof die leerlingen krijgen, wordt ingedeeld in vier perioden van ongeveer tien weken. Ongeveer twee weken na afloop van een periode, krijgen de leerlingen hun rapport. Op de website www.driestarcollege.nl/ouderportaal kunnen de cijfers van leerlingen worden ingezien.

Toetsingsmogelijkheden

Wij kennen de volgende mogelijkheden om de kennis van leerlingen te toetsen:
•  Overhoring: een korte schriftelijke of mondelinge toetsing van stof die opgegeven is als normaal huiswerk. Getoetst worden de kennis en/of het inzicht van leerlingen.
•  Repetitie: een schriftelijke toets over een samenhangend en beperkt deel van de leerstof. Getoetst worden de kennis en/ of het inzicht van leerlingen.
•  Proefwerk: net als een repetitie. Alleen de hoeveelheid leerstof is groter.
•  Schoolexamen: een toets in de bovenbouw die onderdeel is van het examenprogramma. Ze worden afgenomen in daarvoor aangewezen weken.

Afspraken

Een leerling hoeft niet meer dan twee proefwerken of repetities per dag te maken. Bij bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden. Deze uitzondering is niet van kracht tijdens de proefwerkweken en eveneens niet op het opgeven van schriftelijke overhoringen.

Cito-toetsen

In de leerjaren 1 t/m 3 worden de toetsen van het Cito Volgsysteem afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van de leerling in de klassen  1 t/m 3 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. De uitslag van de toetsen wordt aan de ouders meegedeeld. De uitslag zal bij de overgang naar een volgend cursusjaar meewegen in het advies. Hoe dit gaat, leest u bij de overgangsnormen. De overgangsnormen vindt u bij downloads.