Driestar College

Driestar College

Betrokkenheid ouders en leerlingen

Communicatie 

Naast de georganiseerde contactmomenten kan iedere ouder/verzorger tussentijds contact opnemen met de vakdocent of de mentor. Vanzelfsprekend bent u daarnaast welkom  op de georganiseerdecontactmomenten bijv.  de Open Dag, diverse voorlichtingsavonden, thema-avond, presentatie vmbo-sectorwerkstuk vierde klas en drie keer per jaar de contacten rond het rapport. Aan het begin van ieder cursusjaar geven wij op de website een totaal overzicht van al deze belangrijke contactmomenten. Gedurende het schooljaar ontvangt u andere informatie per mail of indien aangegeven per post. Ook op de website, , vindt u regelmatig nieuwe informatie. Daarnaast informeren wij u via het Rehobothbulletin periodiek (10 wekelijkse periode) over belangrijke zaken die op de nevenvestiging zullen plaatsvinden. Tenslotte kunt u via het ouderportaal kennis nemen van de cijfers van en het opgegeven huiswerk aan uw kind(eren).

Ouderbezoek brugklasleerlingen

Mentoren van de brugklas brengen aan alle ouders, voor 1 december, een bezoek. Het doel is de leerling in zijn huiselijke omgeving te leren kennen.

Medezeggenschapsraad

Het Driestar College kent een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. De personeelsgeleding telt acht personen. De ouder-/ leerlinggeleding telt vier ouders en vier leerlingen.

Het reglement van de MR vindt u in de map reglement MR.

Leerlingen kunnen hun ideeën doorgeven door gebruik te maken van het mailadres: mrleerlingen@driestarmail.nl. De oudergeleding is bereikbaar via het mailadres: mrouders@driestarmail.nl. Het secretariaat van de MR is bereikbaar via: mr@driestarcollege.nl.

De volgende personen zijn per 1 augustus 2017 lid van de Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding: C. Bremmer, P.A. Dekker, B. Drost, G.D. Nieuwenhuis
Personeelsgeleding: J. Bals, mevrouw A.H. Boele (voorzitter), D. Hoogendoorn, A.J. Meijer (secretaris), R.C. Rensen, K. Roggeveen, M.C. van der Spek, T.A. Verhoef (algemeen adjunct)
Leerlinggeleding: Finch Genuit, Maurits Jordaan, Rachel de Jong, Anne-Wil Tom

Leerlingstatuut

In het leerlingstatuut worden belangrijke onderwerpen beschreven, waar de leerlingen direct mee te maken hebben. Het leerlingstatuut vindt u bij downloads.

Klassenvertegenwoordigersoverleg

Jaarlijks wordt twee keeroverleg gevoerd met de klassenvertegenwoordigers en de afdelingsleider en locatiedirecteur. Op deze manier kunnen de leerlingen de problemen die zij in de dagelijkse lespraktijk kunnen tegenkomen aan de orde stellen.

Zorg voor de naasten

Omdat christen zijn alles te maken heeft met de verhouding tot de naasten, willen wij de leerlingen en docenten heel concreet betrekken in de zorg om de medemens. In de eerste en tweede klas wordt er wekelijks geld opgehaald ter ondersteuning van projecten van de ZOA. De leerlingen uit de derde en vierde klassen halen iedere maandag geld op voor onze drie adoptiekinderen van Woord en Daad. Regelmatig is er briefwisseling (in het Engels) met klassen en onze adoptiekinderen.