Driestar College

Driestar College

Toelichting op basisondersteuning

Mentor

De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van iedere leerling binnen zijn groep. Zowel voor de leerlingen als de ouders is hij het aanspreekpunt. De mentoren van de brugklas brengen bovendien een bezoek bij de leerlingen thuis.

Locatiezorgcoördinator

De coördinatie voor alle vormen van leerlingbegeleiding berust bij mevrouw F. de Boer. Zij onderhoudt contacten met alle begeleiders in de school en in overleg met hen bepaalt zij welke extra zorg er voor de leerling nodig is.

Orthopedagoog, Jeugdondersteuning op school(schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werkende)

Na toestemming van de leerling en de ouders kan extra begeleiding worden ingezet. De orthopedagoog heeft gesprekken als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. Jeugdondersteuning op school (JOS): in nauwe samenwerking met de school is er door lokale gemeenten laagdrempelige en preventieve hulpverlening op school beschikbaar. Te denken valt aan gesprekken over zelfbeeld, weerbaarheid, problemen in de thuissituatie. De schoolverpleegkundigen doen onderzoek in het kader van gezondheid en preventie. De aanmelding van leerlingen gebeurt via de zorgcoördinator.

Contactpersoon

Soms wil een leerling iemand in vertrouwen nemen over strikt persoonlijke zaken. Daarvoor kan hij of zij terecht bij de contactpersoon. 

Jeugdarts

De schoolarts en een sociaal verpleegkundige maken deel uit van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden-Holland

Jeugdgezondheidszorg op school: de contactmomenten zijn voor vmbo-leerlingen in klas 1 en klas 3, voor hl-leerlingen in klas 2. De leerlingen in het lwoo worden in klas 1 opgeroepen voor een onderzoek. U en uw kind kunnen natuurlijk, naast deze contactmomenten ook zelf contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 - 30 83 100 of door een e-mail sturen naar: infojgzgouda@ggdhm.nl

Intern zorgoverleg  

Dit wordt gevormd door de zorgcoördinator, de mentor van de leerling, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende (smw). Zij bespreken de mogelijkheden die leiden tot het opheffen van belemmerende factoren in de ontwikkeling en het leren van de leerling.

Zorgadviesteam (ZAT)

Als de ondersteuningsvraag van de leerling meer is dan het intern zorgoverleg kan bieden, wordt het zorgadviesteam (ZAT) ingeschakeld. Het team bestaat de zorgcoördinator, de mentor van de leerling, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende aangevuld met een leerplichtambtenaar en een schoolverpleegkundige van de GGD.

Decaan

De coördinatie van alle loopbaanoriëntatie en – begeleiding op de nevenvestiging valt onder de  verantwoordelijkheid van dhr. J. Huisman. Hij onderhoudt verder contacten met scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen verder leren en met de scholen in het beroepsonderwijs.

Huiswerk- en andere vormen van begeleiding

Huiswerk: de individuele huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die toch moeite blijven houden met het zelfstandig maken/leren van hun huiswerk. Na schooltijd maken en leren (gemiddeld drie dagen per week) deze leerlingen hun huiswerk op school.
Spellingsproblemen en dyslexie: in de eerste schoolweken wordt ook gekeken naar spellingsproblemen en dyslexie. Dyslectische leerlingen worden zo nodig begeleid door remedial teachers. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas. Het protocol dyslexie geef u meer informatie. Deze vindt u bij downloads.
Dyscalculie: Ondersteuning bij dyscalculie wordt gedaan door de reken-/wiskundedocent en/of de rekenspecialist. Zij werken aan de hand van het dyscalculieprotocol.
Faalangst: Leerlingen die faalangstig zijn, kunnen een faalangstreductietraining volgen.
Sociale vaardigheidstraining (SOVA): Via een vragenlijst en met behulp van de mentoren van de tweede klas willen wij leerlingen op het spoor komen, die niet goed kunnen omgaan als het gaat om het sociaal handelen met zichzelf of anderen. Voor deze leerlingen wordt een  SOVA-training gegeven.