Driestar College

Driestar College

Passend Onderwijs

Bij de aanmelding van een leerling kan aangegeven worden of gebleken is dat deze leerling (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig en stimulerend schoolklimaat bieden.

Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen. Ook zijn enkele functionarissen benoemd, die met elkaar de noodzakelijke ondersteuning aan leerlingen bieden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor beide soorten van ondersteuning geldt op dit moment dat het genoemde aanbod onder voorbehoud is van accordering door het Reformatorisch Samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Leerlingenzorg en begeleiding

Bij de aanmelding van een leerling kan aangegeven worden of gebleken is dat deze leerling (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen.

De school wil voor alle leerlingen een veilig en stimulerend schoolklimaat bieden.

Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal passend mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen.
Ook zijn enkele functionarissen benoemd, die met elkaar de noodzakelijke ondersteuning aan de leerlingen bieden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning

Binnen onze scholengemeenschap gelden de volgende vormen als basisondersteuning:

 • Het mentoraat
 • De inzet van een zorgcoördinator
 • Het organiseren van een intern zorgoverleg
 • De begeleiding door een orthopedagoog
 • De begeleiding door een schoolmaatschappelijk werkende
 • Gespreksmogelijkheden met een contactpersoon
 • De rol van de jeugdarts
 • De inschakeling van een Zorgadviesteam
 • De ondersteuning door een decaan
 • De plaatsing in het huiswerkinstituut
 • De begeleiding door (motorisch) remedial teachers
 • Het geven van faalangstreductietraining
 • De mogelijkheid om sociale vaardigheden te trainen
 • Aandacht voor meerbegaafdheid
 • Plaatsing in de afdeling praktijkonderwijs (alleen in Gouda) of leerwegondersteunend onderwijs
   

Extra ondersteuning

Er zijn leerlingen, die ondersteuningsbehoeften hebben die de genoemde vormen van basisondersteuning overstijgen. In dat geval kunnen deze worden aangemeld bij het zorgloket van de school. Bij aanmelding wordt er een expertiseteam samengesteld, dat nodig is om de gestelde vraag voor extra ondersteuning te beantwoorden.

Het expertiseteam kan adviseren tot:

 • Het aanpassen van het gebouw, meubilair of curriculum
 • Het toekennen van een intern begeleider
   
 • Plaatsing in een speciale klas of groep (zorgklas, trajectgroep, reboundgroep)


Contactpersoon

Voor inlichtingen over de leerlingenzorg en begeleiding In Leiden kunt u contact opnemen met collega C. van der Spek, zorgcoördinator.