Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Leiden / Gids / Betrokkenheid / Ouders

Ouders

Communicatie

Het Driestar College vindt een goed contact met ouders erg belangrijk. Daarom worden er ieder jaar diverse contactmomenten georganiseerd,  zoals voorlichtingsavonden, contactavonden, open dagen en tienminutengesprekken. Daarnaast zullen mentoren contact opnemen met ouders als de vorderingen of de houding van leerlingen daar aanleiding toe geven. Uiteraard kunnen ouders ook altijd via de e-mail contact opnemen met een mentor. Aan het begin van ieder cursusjaar informeren wij alle ouders/verzorgers over de schoolregels. Verder ontvangen alle ouders het Driestar Contact. Dit magazine komt twee keer per jaar uit. Tenslotte kunnen ouders via het ouderportaal op de website door middel van het programma SOM kennis nemen van de cijfers en het opgegeven huiswerk van hun kind.

Medezeggenschapsraad

De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. De personeelsgeleding telt acht personen. De ouder-/leerlinggeleding telt vier ouders en vier leerlingen. Bij sommige zaken vraagt de school aan de MR in te stemmen met het voorgestelde beleid. In andere kwesties wordt van de MR een advies verwacht. Dit alles is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap scholen. Meer informatie over het MR-reglement en -statuut vindt u in bijlage 10 bij downloads. Leerlingen kunnen hun ideeën doorgeven door gebruik te maken van het mailadres mrleerlingen@driestarmail.nl. De oudergeleding is bereikbaar via het mailadres mrouders@driestarmail.nl. Het secretariaat van de MR is bereikbaar via mr@driestarcollege.nl.

De volgende personen zijn per 1 augustus 2017 lid van de Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding: C. Bremmer, P.A. Dekker, B. Drost, G.D. Nieuwenhuis
Personeelsgeleding: J. Bals, mevrouw A.H. Boele (voorzitter), D. Hoogendoorn, A.J. Meijer (secretaris), R.C. Rensen, K. Roggeveen, M.C. van der Spek, T.A. Verhoef (algemeen adjunct)
Leerlinggeleding: Finch Genuit, Maurits Jordaan, Rachel de Jong, Anne-Wil Tom