Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Leiden / Gids / Begeleiding en zorg

Begeleiding en zorg

Algemeen

Algemeen

Basisondersteuning en extra ondersteuning voor leerlingen van het Driestar College

Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden. Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen. Ook is een aantal functionarissen benoemd, die met elkaar de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft. Hieronder vindt u een compleet overzicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 

 

Basisondersteuning

Basisondersteuning

Binnen onze scholengemeenschap geldt als basisondersteuning:

Het mentoraat

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij is verantwoordelijk voor begeleiding van iedere leerling in zijn groep. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s).

De zorgcoördinator

Elke afdeling heeft zijn eigen zorgcoördinator. Deze regelt alle (extra) ondersteuning die de leerling nodig heeft en houdt hier overzicht op.

De zorgcoördinator: mevrouw J.S. Kunz-Dankers (KnD).

Het intern zorgoverleg (IZO)

Dit wordt gevormd door de zorgcoördinator, de mentor en afdelingsleider van de leerling, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende (smw). Zij bespreken de mogelijkheden die leiden tot het opheffen van belemmerende factoren in de ontwikkeling en het leren van de leerling.

De orthopedagoog

De leerling kan op advies van het IZO begeleidingsgesprekken krijgen met de orthopedagoog als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.

De orthopedagoog: de heer drs. J. van der Sar (Srj).

De schoolmaatschappelijk werkende (smw)

De smw-er voert begeleidingsgesprekken als de oorzaak van de belemmeringen in de omgeving van de leerling ligt.  

De schoolmaatschappelijk werkende: mevrouw A.A. Heres-van Rumpt (HrR).

De contactpersoon

Als de leerling uit zichzelf in vertrouwen wil spreken, kan hij in gesprek gaan met een contactpersoon. Deze kan de leerling adviseren hulp binnen of buiten de school te vragen. De contactpersonen zijn via e-mail en op school bereikbaar.

Contactpersonen: mevrouw H.A. Verloop-van Rijssel (VpR) en de heer M.R. van Rijthoven (Ryv).

Anti-pestcoördinator
De anti-pestcoördinator geeft sturing aan het anti-pestbeleid en ziet toe op de naleving ervan.

Anti-pestcoördinatoren: mevrouw H.A. Verloop–van Rijssel (VpR) en de heer C. van der Spek (Spc)

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
De aandachtsfunctionaris Kindermishandeling ziet toe op de naleving van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling: mevrouw A.A. Heres-van Rumpt (HrR).

Het zorgadviesteam (ZAT)
Als de ondersteuningsvraag van de leerling meer is dan het IZO kan bieden, wordt het ZAT ingeschakeld. Dat bestaat uit het intern zorgoverleg, aangevuld met een leerplichtambtenaar, een lid van het sociaal team en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Voor bespreking in dit team deskundigen wordt toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. Het ZAT kan externe hulp adviseren. Hulp door deze instanties geboden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school, hoewel samenwerking de leerling ten goede zal komen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In nauwe samenwerking met de school is er door lokale gemeenten laagdrempelige en preventieve hulpverlening op school beschikbaar gesteld. Deze hulp is het best vergelijkbaar met schoolmaatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan via het IZO worden ingezet. Ook de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD maken onderdeel uit van CJG. Deze doen onderzoek in het kader van gezondheid en preventie en adviseren met betrekking tot ondersteuning van de leerling.

CJG – medewerkers locatie Leiden:
- mevrouw A. Abma, jeugdverpleegkundige  12+ GGD Hollands Midden
- mevrouw M.  Kamphuis – Vavier, Jeugd en Gezinswerker Team Leiden Noord & Boerhaave

De decaan
Bij keuze van een beroep of een vervolgopleiding worden leerlingen bijgestaan door de decaan van school.

Decaan: de heer R.L. Snoep (Sne)

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen die problemen hebben met het maken van huiswerk kunnen op advies van de rapportenvergadering of het IZO gebruik maken van Huiswerk maken op school (Hmos) als zij en de ouders/verzorgers hiervoor gemotiveerd zijn.

Remedial teachers
Ondersteuning bij dyslexie en screening van mogelijke dyslexie wordt gegeven door onze remedial teachers die hiervoor opgeleid zijn. Er wordt gewerkt aan de hand van het landelijk geldende protocol. De begeleiding van leerlingen met dyscalculie wordt ook door een remedial teacher ter hand genomen.

Dyscalculie

Ondersteuning bij dyscalculie wordt gedaan door de reken-/wiskundedocent en/of de rekenspecialist. Zij werken aan de hand van het dyscalculieprotocol.

Motorisch remedial teaching
Onze docenten lichamelijke opvoeding houden rekening met de motorische verschillen bij de leerlingen.

Faalangsttraining
Leerlingen die faalangstig zijn, kunnen een training faalangstreductie volgen in klas 1 of 2.
Deze training is ook mogelijk voor examenkandidaten.

Training Sociale Vaardigheden
Om leerlingen sociaal vaardiger te maken, kan de cursus SOVA in klas 1 of 2 worden aangeboden.

Meerbegaafdheid
Voor meerbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan project plus.

Leerwegondersteunend onderwijs
Bij basisleerlingen beoordeelt het Driestar College of leerwegondersteuning noodzakelijk is met het oog op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Extra ondersteuning

 

Extra ondersteuning

Leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben die al de genoemde vormen overstijgen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt ingezet na bespreking in het IZO of ZAT.

Mogelijke extra ondersteuning:
1) Aanpassingen van gebouw, meubilair of curriculum voor leerlingen met fysieke of psychische problemen;

2) Het toekennen van een Intern Begeleider (IB-er). IB-ers begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Daarbij adviseren en/of coachen ze waar nodig leraren en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen. De IB-ers schrijven een ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen die ze begeleiden. Daarover vindt overleg plaats met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en eventuele andere (externe) hulpverleners.

Interne begeleiders: mevrouw J.S. Kunz – Dankers (KnD) en mevrouw C.P. Vis – de Koning (VsK)

3) Plaatsing in één van de trajectgroepen. In deze groepen worden leerlingen geplaatst die dermate door hun gedragsproblematiek gehinderd worden, dat (volledige) plaatsing in een reguliere klas niet haalbaar is. Het motto daarbij is ‘speciaal waar het moet, regulier waar het kan’. Dit wordt alleen op onze hoofdvestiging in Gouda aangeboden.

4) Een tijdelijke plaatsing in de reboundgroep omdat motivatie en/of gedragsproblemen het leerproces of de klassensituatie ontoelaatbaar beïnvloedden. De reboundgroep is een tijdelijke voorziening die bedoeld is voor:

  • Leerlingen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn.
  • Leerlingen die geen vastgestelde gedragsstoornis hebben, maar wel gedragsproblemen vertonen.
  • Leerlingen die gemotiveerd zijn voor een reguliere schoolopleiding en willen werken aan een terugkeer naar de oude setting of een andere onderwijsvorm.

Zorgloket
Het zorgloket is een flexibel team van experts onder leiding van de staffunctionaris leerlingenzorg, dat meedenkt, adviseert en ondersteunt bij complexe zorgvragen binnen de school. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij de staffunctionaris leerlingenzorg.

Cluster 1 en 2

Leerlingen die begeleiding nodig hebben omdat ze doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, kunnen extra ondersteuning op school krijgen vanuit gespecialiseerde instituten. Waar mogelijk zal de school de nodige begeleiding zelf organiseren al dan niet in samenwerking met de gespecialiseerde instituten.  

Eleos

Enkele momenten per week voeren medewerkers van Eleos op het Driestar College gesprekken met leerlingen die via hen gespecialiseerde GGZ begeleiding hebben. Inzet van deze ondersteuning verloopt niet via school.