Driestar College

Driestar College

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten voor schade, waarvoor de school wettelijk aansprakelijk is. In deze verzekering is ook de aansprakelijkheid opgenomen van leerlingen voor schade tijdens excursieweken, werkweken, stages, leerwerktrajecten en werkoriëntatieopdrachten. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets etc., valt niet onder de dekking.
 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als
gevolg van onrechtmatig handelen. We willen hierbij wijzen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand:

  • Verwijtbare fout
    Allereerst is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee verplicht tot schadevergoeding als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of degene die voor de school optreedt) moet dan tekort geschoten zijn in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade geleden wordt, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid door de school. Bijvoorbeeld door schade aan brillen tijdens de gymnastiekles. Deze schade valt niet onder de verzekering en wordt door de school niet vergoed.
  • Onrechtmatig gedrag
    ​​De school is niet aansprakelijk voor schade tijdens de schooluren of bij andere dor de school georganiseerde activiteiten ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Jongeren vanaf veertien jaar zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Voor jongeren jonger dan veertien jaar zijn de ouders verantwoordelijk.

Doorlopende reisverzekering

In verband met het toenemen van buitenschoolse activiteiten naar het buitenland heeft de school ook een doorlopende reisverzekering afgesloten. Onder
de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Deze
verzekering biedt aanvullende dekking voor reisbagage, extra geneeskundige kosten, buitengewone extra kosten en schade aan een gehuurd verblijf.

Annuleringsverzekering

Voor georganiseerde buitenschoolse activiteiten heeft de school geen annuleringsverzekering afgesloten. Als leerlingen wegens omstandigheden niet
deel kunnen nemen aan geplande activiteiten, worden de reeds door de school betaalde  kosten bij de ouders in rekening gebracht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor wel of niet een annuleringsverzekering af te sluiten.