Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Gids / Begeleiding en zorg

Begeleiding en zorg

 

Basisondersteuning en extra ondersteuning voor leerlingen van het Driestar College

 

Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden. Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen. Ook is een aantal functionarissen benoemd, die met elkaar de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft. Hieronder vindt u een compleet overzicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Basisondersteuning

Basisondersteuning

Binnen onze scholengemeenschap geldt als basisondersteuning:

Het mentoraat

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij is verantwoordelijk voor begeleiding van iedere leerling in zijn groep. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s).

De zorgcoördinator

Elke afdeling heeft zijn eigen zorgcoördinator. Deze regelt alle (extra) ondersteuning die de leerling nodig heeft en houdt hier overzicht op.

Gebouw Alfa - A.J. Zuurmond
Gebouw Bèta - mevrouw E. van der Wilt-Schouten
Gebouw Epsilon & Gamma - J. Eigenraam
Gebouw Zèta - W.G. Teeuw
Trajectgroepen - mevrouw B.M. Mauritz-Plomp en mevrouw K. Stout

Het intern zorgoverleg (IZO)

Dit wordt gevormd door de zorgcoördinator, de mentor en afdelingsleider van de leerling, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende (smw). Zij bespreken de mogelijkheden die leiden tot het opheffen van belemmerende factoren in de ontwikkeling en het leren van de leerling.

De orthopedagoog

De leerling kan op advies van het IZO begeleidingsgesprekken krijgen met de orthopedagoog als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.

Mw. drs. G.J. Mastenbroek-Verheij
Mw. drs. M. Hoepel-van der Wal (Rebound)
Drs. J. van der Sar

De schoolmaatschappelijk werkende (smw)

De smw-er voert begeleidingsgesprekken als de oorzaak van de belemmeringen in de omgeving van de leerling ligt. Te denken valt ook aan gesprekken over zelfbeeld, weerbaarheid enzovoorts.

Mw. A.C. Polinder-Segers
Mw. J.G. de Visser-Straver

De contactpersoon

Als de leerling uit zichzelf in vertrouwen wil spreken, kan hij in gesprek gaan met een contactpersoon. Deze kan de leerling adviseren hulp binnen of buiten de school te vragen.

Gebouw Alfa: P. den Besten, mevrouw J. Human, mevrouw A. Visser-Meijboom
Gebouw Bèta: mevrouw H.A. de Graaf-van Putten,  J. Kriekaard 
Gebouw Epsilon: mevrouw M. Bouwman-Molenaar, Y. Verdoes
Gebouw Gamma: mevrouw A. Doornekamp-den Ouden, K. de Jong
Gebouw Zèta: mevrouw Schakel-van Dam M.Ed. 
Trajectgroepen: mevrouw T. van ’t Wout-van der Schoor

Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator wordt ingeschakeld rondom de aanpak van pesten en de uitvoering en ontwikkeling van bijbehorend beleid. De anti-pestcoördinatoren zijn in principe de zorgcoördinatoren van de betreffende afdeling. De anti-pestcoördinator van de Trajectgroepen is mevrouw T. van 't Wout-Van der Schoor en van Pro en lwoo is dit mevrouw J.M. van Eyk

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

De aandachtsfunctionaris Kindermishandeling wordt ingeschakeld als er sprake is/vermoedens zijn van kindermishandeling. 

Mw. J.G. de Visser-Straver

Jeugdondersteuning op school (JOS)

In nauwe samenwerking met de school is er door lokale gemeenten laagdrempelige en preventieve hulpverlening op school beschikbaar gesteld. Deze hulp is het best vergelijkbaar met schoolmaatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan via het IZO worden ingezet. Ook de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD maken onderdeel uit van JOS. Deze doen onderzoek in het kader van gezondheid en preventie en adviseren met betrekking tot ondersteuning van de leerling.

Het zorgadviesteam (ZAT)

Als de ondersteuningsvraag van de leerling meer is dan het IZO kan bieden, wordt het ZAT ingeschakeld. Het ZAt bestaat uit de leden van het intern zorgoverleg, aangevuld met een leerplichtambtenaar, een lid van het sociaal team en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Voor bespreking in dit team deskundigen wordt toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. Het ZAT kan externe hulp adviseren. Hulp door deze instanties geboden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school, hoewel samenwerking de leerling ten goede zal komen.

De decaan

Bij keuze van een beroep of een vervolgopleiding worden leerlingen bijgestaan door de decaan van school.

Vmbo-bk: G.L. de Bruijn
Vmbo-gt: Ir. C.H. Kleinbloesem
Havo: Ir. S.E. Adam
Vwo: drs. A.J. van Vugt

Het huiswerkinstituut (onderbouw)

Leerlingen die problemen hebben met het maken van huiswerk kunnen op advies van het IZO gebruik maken van het huiswerkinstituut van de school als zij en de ouders/verzorgers hiervoor gemotiveerd zijn.

Remedial teachers

Ondersteuning bij dyslexie en screening van mogelijke dyslexie wordt gedaan door remedial teachers die hiervoor opgeleid zijn. Zij werken aan de hand van het dyslexieprotocol.

Dyscalculie 

Ondersteuning bij dyscalculie wordt gedaan door de reken-/wiskundedocent en/of de rekenspecialist. Zij werken aan de hand van het dyscalculieprotocol.

Faalangsttraining

Leerlingen die faalangstig zijn, kunnen een training faalangstreductie volgen in klas twee. Deze training is ook mogelijk voor examenkandidaten.

Training Sociale Vaardigheden

Om leerlingen sociaal vaardiger te maken, kan de cursus SOVA in klas twee worden aangeboden. Daarnaast bieden sommige afdelingen de training Samen Sterk aan.

Meerbegaafdheid

Voor meerbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid in een gymnasium+groep geplaatst te worden.

Praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

Leerlingen die via het Reformatorisch Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs hebben gekregen, worden geplaatst in het Praktijkonderwijs. Bij basisleerlingen beoordeelt het Driestar College of leerwegondersteuning noodzakelijk is met het oog op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben die al de genoemde vormen overstijgen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt ingezet na bespreking in het IZO of ZAT. Mogelijke extra ondersteuning:

  • Aanpassingen van gebouw, meubilair of curriculum voor leerlingen met fysieke of psychische problemen;
  • Het toekennen van een Intern Begeleider (IB-er). IB-ers begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Daarbij adviseren en/of coachen ze waar nodig leraren en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen. De IB-ers schrijven een ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen die ze structureel begeleiden. Daarover vindt overleg plaats met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en eventuele andere (externe) hulpverleners. 
  • Plaatsing in één van de trajectgroepen of de Integratieklas. In deze groepen worden leerlingen geplaatst die dermate door hun gedragsproblematiek gehinderd worden, dat (volledige) plaatsing in een reguliere klas niet haalbaar is. Het motto daarbij is ‘speciaal waar het moet, regulier waar het kan’.
  • Een tijdelijke plaatsing in de Rebound omdat motivatie en/of gedragsproblemen het leerproces of de klassensituatie ontoelaatbaar beïnvloeden. De reboundgroep is een tijdelijke voorziening die bedoeld is voor: • Leerlingen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn. • Leerlingen die in principe geen vastgestelde gedragsstoornis hebben, maar wel gedragsproblemen vertonen. • Leerlingen die gemotiveerd zijn voor een reguliere schoolopleiding en willen werken aan een terugkeer naar de oude setting of een andere onderwijsvorm.

Zorgloket

Het zorgloket is een flexibel team van experts onder leiding van de staffunctionaris leerlingenzorg, dat meedenkt, adviseert en ondersteunt bij complexe zorgvragen binnen de school. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij de staffunctionaris leerlingenzorg.

Cluster 1 en 2

Leerlingen die begeleiding nodig hebben omdat ze doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, kunnen extra ondersteuning op school krijgen vanuit gespecialiseerde instituten. Waar mogelijk zal de school de nodige begeleiding zelf organiseren al dan niet in samenwerking met de gespecialiseerde instituten. 

Eleos

Enkele momenten per week voeren medewerkers van Eleos op het Driestar College gesprekken met leerlingen die via hen gespecialiseerde GGZ begeleiding hebben. Inzet van deze ondersteuning verloopt niet via school.